Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και Μεταφορά εβδομήντα (70) καρεκλών γραφείου, στο Ο.Α.Κ.Α.’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής . Προϋπολογισμού 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 11/07/2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                        Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                          Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Γαλβανιζέ Τραπεζοειδούς Λαμαρίνας στην οροφή αποθήκης υλικών, στο Ο.Α.Κ.Α.’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και μεταφορά στο Ο.Α.Κ.Α. δέκα(10) τεμαχίων παγκακίων σκυροδέματος οπλισμένου’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04/07/2022 ώρα 14:30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και μεταφορά ελαστικού δαπέδου γυμναστηρίου στο Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α.’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, ...