Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια «Κεντρικής Μονάδας Η/Κ υψηλών προδιαγραφών για επεξεργασία γραφιστικών προγραμμάτων, Οθόνης υψηλών προδιαγραφών για ανάλυση εικόνας γραφιστικών εφαρμογών και Εξωτερικό Σκληρό Δίσκο», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                           ...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση πέντε θυρόφυλων  σε εσωτερικούς χώρους του Κεντρικού Σταδίου (αποδυτήρια και wc), σύμφωνα με την με αρ. 387/4808 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων   (ημερομηνία υποβολής έως 24/01/2022), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                            ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                             Μαρούσι,13/01/2022 ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή  ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στο πρόγραμμα άθλησης κοινού  στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα έξι  (16) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική δέκα πέντε (15) μηνών.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                               Μαρούσι ,10-1-2022 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καστόρας Νικόλαος                                                                                                           Αρ.Αριθμ.982/4918                                                                                     ...