Κλειστό Προπονητήριο

1ο  Βοηθητικό Προοπονητήριο  (33μ Χ 29.80μ)

2ο Βοηθητικό Προπνητήριο (33μ Χ 21.30 μ)

 

Βοηθητικοί χώροι : τουαλέτες, αποθήκες.