Home / Προσκλήσεις / Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και επισκευές των πάγκων αθλητών στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και επισκευές των πάγκων αθλητών στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 13 Δεκεμβρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  217/4563

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

                                                                                                            21PROC009724447

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και επισκευές των πάγκων αθλητών στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο την «Συντήρηση και επισκευές των πάγκων αθλητών στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.21REQ008476535 2021-04-16 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/2144/15.04.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Π6Γ469Η3Π-ΑΕΙ).

Αντικείμενο Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των πάγκων αθλητών   στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2 του  Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής:

 1. Απομάκρυνση των υφιστάμενων τεντών από τους πάγκους.
 2. Επισκευή και ελαιοχρωματισμός του μεταλλικού σκελετού  όπου απαιτείται.
 3. Τοποθέτηση πολυκαρμπονικών κυψελωτών φύλλων άριστης ποιότητας,  διαστάσεων  300Χ210 cm,  πάχους 10mm χρώματος μπλε, με προστασία  UV από τον ήλιο.
 4. Η τοποθέτηση θα γίνει με βίδες και ειδικές ροδέλες στεγάνωσης.
 5. Περιμετρικά στα φύλλα για την σφράγιση των κυψελών θα τοποθετηθεί ειδική σφραγιστική ταινία,  σφραγιστικό προφίλ αλουμινίου (Π) και σιλικόνη.
 6. Για πλήρη στεγάνωση, θα πρέπει όλες  οι  οπές  που θα ανοιχθούν στα φύλλα  για να περάσουν οι βίδες με τις ροδέλες  να σφραγιστούν  με ειδική σιλικόνη- μαστίχη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.
 2. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  των ειδικών συνθηκών του έργου.
 4. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς  θα περιλαμβάνονται τα υλικά  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, καθώς και όλες οι εργασίες και τα  αναλώσιμα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω περιγραφή.

         Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (€4.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 4.960,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 23.12.2021 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (24.12.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 217/4563.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου του έργου, στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

 

                                                                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Νικολαος καστορασ