Home / Προσκλήσεις / Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες Αποκατάστασης στα Καταστρώματα των Κολυμβητικών Δεξαμενών του Ανοικτού και Κλειστού Κολυμβητηρίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.450,00€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες Αποκατάστασης στα Καταστρώματα των Κολυμβητικών Δεξαμενών του Ανοικτού και Κλειστού Κολυμβητηρίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.450,00€ πλέον ΦΠΑ.

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 08/08/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. Πρωτ. : 556/2045

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                               

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες Αποκατάστασης στα Καταστρώματα των Κολυμβητικών Δεξαμενών του Ανοικτού και Κλειστού Κολυμβητηρίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.450,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει εργασίες επισκευής με τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών στα Καταστρώματα των Κολυμβητικών Δεξαμενών του Κλειστού και Ανοικτού Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την συνημμένη καταγραφή» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ011029749, 29/07/2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/5885,  28/07/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ρ9Ο1469Η3Π-Υ8Ο).

 

Αντικείμενο Εργασιών:

Αντικείμενο των εργασιών είναι η Προμήθεια και Αντικατάσταση πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί περιμετρικά από τις πισίνες κλειστού και ανοικτού τύπου του Ο.Α.Κ.Α. συμπεριλαμβανομένης και της αρμολόγησης αυτών και τοπικές επισκευές στις Κολυμβητικές Δεξαμενές όπου χρειάζεται σε τμήματα που έχουν αποσαθρωθεί και αποκολληθεί, επιφανείας περίπου αθροιστικά για όλα 12 m2 .

Τοπική επισκευή του αποκολλημένου και φθαρμένου σφραγιστικού υλικού σιλικόνης σε μεμονωμένα τμήματα των περιμετρικών αρμών στις πισίνες, το μήκος των τμημάτων αυτών (αθροιστικά) είναι περίπου 15-20 μέτρα. Πρόκειται για αρμούς με πλάτος 4cm καθώς και τοπική επισκευή πλακιδίων εξωτερικά από τις πισίνες στα τμήματα που το υλικό πλήρωσης αυτών, έχει αποσαθρωθεί και αποκολληθεί. Η συνολική επιφάνεια αθροιστικά υπολογίζεται σε περίπου 15 m2 .

 

                       Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανάθεση του έργου.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 1.798,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 22/08/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (23.08.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 556/2045.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδιοι είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

                                                                                                        Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Αποκατάσταση πλακιδίων και αρμών στο  Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται σε επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης φθορών στα καταστρώματα των κολυμβητικών δεξαμενών του Κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ.

             Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 

  1. Προμήθεια και αντικατάσταση  πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί περιμετρικά από τις πισίνες, συμπεριλαμβανομένης και της αρμολόγησης αυτών, σε συνολική επιφάνεια  (αθροιστικά) περίπου 20 τ.μ.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλά από τα σπασμένα αυτά  πλακίδια είναι διάσπαρτα στο χώρο μεμονωμένα,  για τα οποία απαιτείται  ιδιαίτερη  προσοχή  κατά την αφαίρεσή τους, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα παρακείμενα πλακίδια.

 

Η εργασία  περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  • Προσεκτική απομάκρυνση των φθαρμένων πλακιδίων, επιδιόρθωση των  ανωμαλιών του υποστρώματος και καλός καθαρισμός αυτού από υπολείμματα  κόλλας και σαθρών υλικών.

 

  • Προσεκτική επικόλληση των πλακιδίων με κατάλληλη κόλλα για πισίνες (τύπου Sika Ceram – 243  ή παρεμφερές υλικό). Για την έντεχνη τοποθέτησή τους θα χρησιμοποιηθούν αποστάτες-σταυροί. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι  εντελώς λεία  και επίπεδη με την υφιστάμενη.

 

 

  • Θα  γίνει  αρμολόγηση των πλακιδίων με κατάλληλο αρμόστοκο  (τύπου Sika Ceram Epoxy Grout ή άλλου παρεμφερούς υλικού).

 

  1. Τοπική επισκευή του αποκολλημένου και φθαρμένου  σφραγιστικού υλικού  σε μεμονωμένα  τμήματα των αρμών που βρίσκονται περιμετρικά από τις πισίνες.  Το  μήκος των τμημάτων αυτών (αθροιστικά)  είναι  περίπου 15 – 20 μέτρα.  Πρόκειται  για αρμούς  με πλάτος   4 cm.
  2. Η επισκευή θα γίνει όπου απαιτείται με το ίδιο υφιστάμενο  σφραγιστικό υλικό ώστε να γίνει πλήρης συγκόλληση στις ενώσεις του.
  3. Τοπική επισκευή σε  αρμούς πλακιδίων, στα σημεία  όπου το υλικό πλήρωσης αυτών  έχει αποσαθρωθεί και αποκολληθεί.  Η συνολική  επιφάνεια αθροιστικά υπολογίζεται  περίπου 25 τετραγωνικά μέτρα.

 

Γενικά:

Επισημαίνεται  ότι  είναι ευθύνη του Αναδόχου να  εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές      χρήσης των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες αποκατάστασης,  το  δε προσωπικό του θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την εφαρμογή και χρήση των επισκευαστικών υλικών που  θα χρησιμοποιηθούν.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

Στην  προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο.

Η κατ΄αποκοπή τιμή της προσφοράς  θα περιλαμβάνει  όλα τα αναλώσιμα  υλικά και μικροϋλικά,  καθώς επίσης όλες τις  εργασίες   που απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.