Home / Προσκλήσεις / Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Διαμόρφωσης Γραφειακών χώρων στο κτίριο του ΕΣΚΑΝ (εισηγ,0390 ημερομηνία υποβολής εως 04.09.2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Διαμόρφωσης Γραφειακών χώρων στο κτίριο του ΕΣΚΑΝ (εισηγ,0390 ημερομηνία υποβολής εως 04.09.2020)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     20PROC007212720

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  423/0390.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Διαμόρφωσης Γραφειακών χώρων στο κτίριο του ΕΣΚΑΝ (εισηγ,0390 ημερομηνία υποβολής εως 04.09.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για Εργασίες Διαμόρφωσης Γραφειακών χώρων στο κτίριο του ΕΣΚΑΝ,  σύμφωνα με το παρακατω πρόγραμμα Εργασιών:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΚΑΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΚΑ  (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡ. 0390)

 

     Αντικείμενο της παρούσης τεχνικής έκθεσης  είναι  η προμήθεια  (κατασκευή)  και τοποθέτηση χωρισμάτων γυψοσανίδας και κουφωμάτων για την διαμόρφωση γραφειακών χώρων και χώρων υγιεινής  στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. 

Περιλαμβάνει δε τις παρακάτω εργασίες:

 1. Κατασκευή δύο  τοιχοπετασμάτων   από    γυψοσανίδα διαστάσεων 760Χ300 cm και 550Χ300 cm  τα οποία θα αποτελούνται από:
 • Μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6mm  σχήματος Π με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα, αποτελούμενος από ορθοστάτες  στερεωμένους στο δάπεδο και στην οροφή ανα αποστάσεις των 40 cm και τους κατάλληλους στρωτήρες.  Το πλάτος του σκελετού θα είναι 50 mm, στον οποίο  εσωτερικά για ηχομόνωση θα τοποθετηθούν φύλλα πετροβάμβακα πάχους 50mmκαι πυκνότητας 50kg/m3. 
 • Αμφίπλευρη επένδυση του σκελετού με  επίστρωση γυψοσανίδων (κοινές τύπου standard) και πάχους 2Χ12,5χιλ., στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων. Η επίστρωση γυψοσανίδων θα συνεχιστεί και μέσα στην ψευδοροφή ως την οροφή οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Αρμολόγηση των γυψοσανίδων, επεξεργασία των επιφανειών και βάψιμο σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.
 • Πριν από την τελική επεξεργασία των επιφανειών και σε τέσσερα σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία θα γίνει ηλεκτρολογική παροχή (πρίζες).
 1. Κατασκευή  τοιχοπετάσματος  από  τσιμεντοσανίδα  σε  wc, διαστάσεων 200Χ200cm.

Το  χώρισμα  θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο θα βιδωθούν αμφίπλευρα οι τσιμεντοσανίδες με τις κατάλληλες βίδες και θα τοποθετηθούν πλακίδια.

 1. Κατασκευή και τοποθέτηση των παρακάτω κουφωμάτων.
 • Δίφυλλη  ανοιγόμενη  μεταλλική πόρτα με διπλά τζάμια όμοια με την υπάρχουσα και τοποθέτηση αυτής σε τοιχοποιία  γυψοσανίδας.
 • Τρεις εσωτερικές θύρες ξύλινες πρεσσαριστές,  όμοιες με τις υπάρχουσες στο χώρο, οι οποίες θα τοποθετηθούν με μεταλλικό κάσωμα στα χωρίσματα γυψοσανίδας.
 • Δύο πόρτες ξύλινες διαστάσεων 70Χ220 οι οποίες θα τοποθετηθούν στα υπό διαμόρφωση wc.
 • Συρόμενο παράθυρο αλουμινίου επάλληλο με διπλά τζάμια διαστάσεων  100Χ200 cm το οποίο θα τοποθετηθεί σε τοιχοποιία γυψοσανίδας.

     Όλες οι θύρες θα έχουν  χερούλι και κλειδαριά.

Οι πόρτες στα wc θα έχουν  κλειδαριά µε ένδειξη κατειλημμένου (locked-unlocked, κόκκινο-πράσινο).

 1. Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων  της  ψευδοροφής.

 

      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
 3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
 4. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
 5. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

“Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου”.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες  τις δαπάνες για την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση,  αλλά και όλες  τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση αυτών.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 04.09.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (07.09.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 423/0390.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

                                                                                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ