ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης                           Μαρούσι 25/09/2014

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                   14PROC002292816  2η  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την επισκευή αντλίας  

φρεατίου ακαθάρτων για WC θεατών της θύρας 35/Υ.Σ. 8 τύπου SEG :  4026 –Grundfos, σύμφωνα με την αριθμ. 517/4052 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 02/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται  να προβεί  στην επισκευή:

 Επισκευή αντλίας φρεατίου ακαθάρτων για WC θεατών της θύρας 35/Υ.Σ. 8 τύπου SEG   4026 –Grundfos ( 1 τεμάχιο )

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές  προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι  02/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 517/4052.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες  στο τηλ. 210-6834762

                                                                                                             ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ