Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφοράς για την: «Προμήθεια και Μεταφορά καλύμματος PVC με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. επιφανείας περίπου 75 m2 » για το Τμήμα Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 2.150,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 23/08/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                        Ανάρτητεο στο site OAKA                        ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                                 Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφοράς για την: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών το Συνεργείο Δομικών Εργων» για το Τμήμα Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 2.550,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 22/08/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                         Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                          Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση ραφιών DEXION», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 08/08/2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                        ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ και site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 ...

Eιδικό σεμινάριο εκπαίδευσης

Εδώ, στο OAKA Athens Olympic Complex πραγματοποιήθηκε ειδικό σεμινάριο εκπαίδευσης με τη συμμετοχή στελεχών της FIA ...