Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «αποκατάσταση βλάβης του αναβατορίου VIMEC V64 στην εγκατάσταση του ποδοσφαίρου », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.750,00 πλέον ΦΠΑ.

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «αποξήλωση του αυτοματισμού μεταγωγής και την εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού στον υποσταθμό ΤΡ10  », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.900,00 πλέον ΦΠΑ.

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής  κάλυψης  στα προγράμματα κοινού  στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δώδεκα   (12) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική έντεκα  (11) μηνών ,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 27.360,00€ συμπεριλαμβανομένου εισφορών , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας   (εισηγ.1867/3-07-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Ειδών Κιγκαλερίας στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 4.500,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.398/2739/08-06-2023).

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτροδίων και Αντιδραστηρίων απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδας Ηλεκτρολυτών του Βιοχημικού Αναλυτή Medilyzer-F του τμήματος Βιοχημείας του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 2.100,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Βιοχημείας (εισηγ. 407/16392/20-06-2023).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Κατασκευή και Τοποθέτηση περίφραξης και πόρτας στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 3.300,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ. 395/2717/03/05/2023).

Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       ...