Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά σιδερικών υλικών από το ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €950,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.601/3953).

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση  καλωδίων κλιματισμού στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 22.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.0114/07-11-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με σημαίες διαστάσεων 180Χ300 εκ. κατανεμημένες ως εξής: α) 8 τεμάχια ελληνικές, β) 8 τεμάχια Ευρωπαϊκής ένωσης, γ) 4 τεμάχια Ολυμπιακών αγώνων, δ) 10 τεμάχια με λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών (αρ. εισηγ, 575/3741/25/10/2023) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μπαταριών για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 2.300,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Συντήρηση Μηχ/των   (εισηγ.2862/28-09-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά εργαλείων ρεύματος για τις ανάγκες του τμήματος συντήρησης των Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Συντήρησης Δομικών Εργων (εισηγ.548/2911).

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...