Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την Αντικατάσταση 2 σταθερών υαλοπινάκων τζαμαρίας με ανοιγόμενα παράθυρα σύμφωνα με την με αρ. 112/3610 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 14/03/2022), προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο    ΤΜΗΜΑ:...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,3152 έως 10.03.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 28...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξωτερικών και εσωτερικών πάγκων με πλάτη Αθλητικών χώρων για τις ανάγκες στις κολυμβητικές δεξαμενές του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Κολυμβητήριου (εισηγ,4920 έως 2.03.22)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                ...

ρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών γείωσης για την αποκατάσταση βλάβης υποσταθμού Κ2 , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,3151 έως 2.03.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 18...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για καζανάκια , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,3118 έως 1.03.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 16...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «ον», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 9.800,00 πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      ...