Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια και Μεταφορά Πλαστικών Στηθαίων τύπου New Jersey» , σύμφωνα με την με αρ. 158/3630 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής προϋπολογισμού 1.480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (CPVS: 34928300-1 Στηθαία Ασφαλείας), καταληκτική ημερομηνία προσφορών  έως 08/08/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο Διαδίκτυο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 28/07/2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και μεταφορά 75.000 κιλών Υποχλωριώδους Νατρίου 13-14% σε δεξαμενές 1200-1250 κιλών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, και καταληκτική ημερομηνία την 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 ...