Home / Προσκλήσεις / Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλακών Πεζοδρομίου και ειδικών πλακών όδευσης (εισηγ, 1044 ημερομηνία υποβολής εως 05.05.2021). Προϋπολογισμός 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλακών Πεζοδρομίου και ειδικών πλακών όδευσης (εισηγ, 1044 ημερομηνία υποβολής εως 05.05.2021). Προϋπολογισμός 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ

     

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                     

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματίνα                                    Μαρούσι, 20 Απριλιου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 741/1044

ΤΗΛ :                                                                           

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλακών Πεζοδρομίου και ειδικών πλακών όδευσης (εισηγ, 1044 ημερομηνία υποβολής εως 05.05.2021). Προϋπολογισμός  2.000,00€ πλέον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλακών Πεζοδρομίου και ειδικών πλακών όδευσης:

Το έργο αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακών πεζοδρομίου σε διάφορα σημεία του Ολυμπιακού Σταδίου, συνολικής επιφάνειας περίπου 80 m2.

Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν την αποξήλωση των υφιστάμενων κατεστραμμένων πλακών και την αντικατάστασή τους με νέες όμοιες με τις υπάρχουσες, της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης στον κάθε  χώρο.

Οι χώροι στους οποίους θα γίνουν οι παρεμβάσεις  και το μέγεθος των επιφανειών  είναι:

ΧΩΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Προπονητήριο χωρίς ανάγλυφο μοτίβο  50X50 8 m2
Ποδηλατοδρόμιο διαγώνια ρίγα 40χ40 60 m2
Κολυμβητήριο – Μπάσκετ χωρίς ανάγλυφο μοτίβο 40Χ40 & 50Χ50 12 m2

Σύντομη περιγραφή των εργασιών.
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου πρέπει να γίνουν γενικά αλλά όχι περιοριστικά οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Προμήθεια και μεταφορά στο χώρο του έργου των προκατασκευασμένων πλακών και των υλικών επίστρωσης και αρμολόγησης αυτών.
  2. Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων κατεστραμμένων πλακών και της υπόβασης αυτών, σε βάθος τέτοιο ώστε κατά την τοποθέτηση των νέων πλακών η νέα διαμορφωμένη επιφάνεια θα είναι σε συνέχεια, ενιαία και στο ίδιο ύψος με την υπάρχουσα.
  3. Εξομάλυνση της υπόβασης, απομάκρυνση των σαθρών υλικών και προετοιμασία για τοποθέτηση των νέων πλακών.
  4. Τοποθέτηση των πλακών με ισχυρή τσιμεντοκονία και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
  5. Πλήρωση των αρμών με παχύρευστη τσιμεντοκονία.
  6. Τέλος μετά την σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων θα γίνει πλήρης καθαρισμός της διαστρωθείσας επιφανείας από τα υπολείμματα των υλικών κατασκευής.

Σημειώνεται ότι ελαττώματα που θα διαπιστωθούν σε κάποιο τμήμα του έργου ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής εκτέλεση εργασιών, τότε το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την ανακατασκευή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

•Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:
α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχει λάβει υπόψη του τις συνθήκες του έργου.
β) Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα
• Όλα τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους και με τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών αυτών.
• Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εξαιτίας παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
• Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο (κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
• Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή τίμημα για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή καθώς και όσες άλλες τυχόν απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Ενδεικτικές φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης

oaka-prosklisi oaka-prosklisi oaka-prosklisi oaka-prosklisi

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 05.05.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (06.05.2021 ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 146/1044.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ